ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Уважаеми гости на хотел „Свети Константин“,


Ние сме администратори на предоставени от Вас лични данни по закон – това е чл.116 от българският Закон за туризма. За нас администрирането на Ваши лични данни е свързано с една единствена цел – предоставянето на качествена и сигурна туристическа услуга чрез нашия сайт(онлайн) или физически – в нашия хотел. В този контекст Вашият комфорт и доверие са нашият най-важен приоритет. Нашата политика винаги е да третираме Вашата лична информация като поверителна и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни( GDPR), както и на българския Закон за защита на личните данни.
Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита

Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:
1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
3. своите финансови и организационни възможности.

Дружеството осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.
Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп


Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента
Дружеството осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени.

Обработвани Лични Данни в Качеството на Администратор:
• на Служители;
• на Клиенти Физически Лица;
• на Акционери Физически Лица;
• на Доставчици Физически Лица.